Verslag Deelnemersbijeenkomst 30 mei 2012 in Soest

19 juni 2012

Op 30 mei 2012 werd in Soest een BVNL deelnemersbijeenkomst gehouden. Tijdens deze zeer goed bezochte meeting zijn na een korte terugblik op de BVNL geschiedenis, de meest recente (politieke) ontwikkelingen met betrekking tot het verpakkingen dossier doorgenomen en is ook ingegaan op de toekomstverwachting.
 
Aan de orde kwamen, na een hartelijk woord van welkom door de BVNL voorzitter de heer Jan Driessens: het wettelijke kader voor BVNL en de bestaande goedkeuring als uitvoeringsorganisatie, het huidige Raamakkoord, dat eindigt ultimo 2012, het (aangekondigde) afschaffen der Verpakkingenbelasting per 01-01-2013, het mogelijke nieuwe Raamakkoord voor de periode 2013 tot 2022 en de consequenties die al deze ontwikkelingen kunnen hebben op de aan te passen Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en daardoor op de bedrijfsvoering bij de BVNL deelnemers. Uiteraard werd ruim stil gestaan bij de positie die BVNL heeft ingenomen in de afgelopen jaren en die BVNL met het oog op al deze zaken nu inneemt.

Na de uitvoerige presentatie door Rob van Beek (BVNL bestuurslid) spitste de discussie zich, naast het statiegeld en enkele organisatorische aspecten van de nieuwe situatie, toe op het financieren van dit “Raamakkoord en Verpakkingendossier” zodra de verpakkingenbelasting is weggevallen.

BVNL houdt hierbij, met onderschrijving van de beleidsdoelstellingen, als lijn aan, dat twee keer betalen door de BVNL bedrijven onjuist is. De BVNL deelnemers/bedrijven dragen immers alle kosten die zij maken voor het gebruiken van verpakkingen en voor het afvoeren van verpakkingen in hun dagelijkse B2B operatie, al helemaal zelf. De bedrijven dienen dus niet te hoeven betalen voor de B2C verpakkingen; daar hebben zij niets mee van doen. Dit standpunt (position paper) vindt u hier. Ook werd in dit kader uitgebreid stilgestaan bij de monitoring voor Bedrijfsverpakkingen en het nieuw in te zetten Kenniscentrum, waarvoor ook door BVNL deelnemers uitgebreid kennis kan worden geleverd.

Alles overziend is de verwachting dat de financiële lasten voor de bedrijven –indien de verpakkingenbelasting inderdaad wordt afgeschaft- misschien wel tot 50% kunnen gaan dalen. Hoe de praktische kant van zaken er uiteindelijk zal uitzien, is –zeker nu het VNG hoofdbestuur het Onderhandelingsakkoord, mede geratificeerd door de onderhandelingsdelegatie van de VNG, nog niet heeft getekend- nog ongewis.
In zijn afsluitend woord concludeerde de voorzitter Jan Driessens dat deze informatieve en levendige middag nuttig is geweest, hetgeen door alle aanwezigen unaniem werd onderschreven, en hij verwacht dat het evenzo nuttig zal zijn als er in het najaar een volgende meeting zal zijn. Dit werd algemeen toegejuicht!

Marius de Jong

Directeur BVNL