Verplichtingen voor bedrijven; toen en nu

Waar moet ik als bedrijf nu aan voldoen?

Het verpakkingendossier is ingewikkeld omdat er sprake is van twee wettelijke regelingen die elkaar beïnvloeden. Bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen vallen onder twee regelingen: 

  1. Verpakkingenbelasting van het Ministerie van Financiën / Belastingdienst
  2. Verpakkingenbesluit van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voor de milieudoelen

Verpakkingenbesluit

Op 1 januari 2006 is het Besluit Verpakkingen en papier en karton in werking getreden. Het Verpakkingenbesluit heeft als doel het verlagen van de milieudruk van verpakkingen door het stimuleren van preventie en het behalen van hoge recyclingpercentages per materiaal. De kosten moeten door het bedrijfsleven betaald worden (producentenverantwoordelijkheid) en komen uit op 115 miljoen euro per jaar. In 2006 en 2007 hebben meer dan 13.000 bedrijven zich aangesloten bij BVNL. BVNL heeft namens deze bedrijven een collectieve mededeling ingediend. Deze is door het ministerie van Infrastructuur & Milieu goedgekeurd.

Verpakkingenbelasting

In 2008 introduceerde het Kabinet een Verpakkingenbelasting van 250 miljoen per jaar. De verpakkingenbelasting had geen direct milieudoel, maar komt ten goede aan de Algemene Middelen van het Kabinet. Hierdoor ging het bedrijfsleven twee keer betalen en ontstonden dubbele administratieve lasten. Na protest van het bedrijfsleven  werd afgesproken dat de Verpakkingenbelasting werd verhoogd  naar 365 miljoen per jaar maar dat het Kabinet jaarlijks 115 miljoen betaalt aan een Afvalfonds. Hierdoor betaalt het bedrijfsleven niet minder, maar is er sprake van één heffing voor bedrijven.  Inmiddels is de Verpakkingenbelasting afgeschaft.

Afschaffen Verpakkingenbelasting leidt tot nieuw Verpakkingenakkoord

Met ingang van 1 januari 2013 is de Verpakkingenbelasting  afgeschaft. Het Verpakkingenbesluit blijft na 2012 echter nog steeds van kracht. De jaarlijkse kosten van 115 miljoen zullen weer door het bedrijfsleven moeten worden betaald. Het bedrijfsleven, Rijksoverheid en Vereniging van Nederlandse gemeenten hebben daartoe een Nieuw Verpakkingenakkoord gesloten met de bijbehorende financiering.

BVNL Position Paper december 2011